معرفی مرکز بهداشت شهرستان زابل

تعداد بازدید:۱۵۵۷

 

مرکز بهداشت شهرستان زابل با زیر مجموعه های

6 مرکز خدمات جامع سلامت شهری

یک مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی(مجری طرح پزشک خانواده و برنامه بیمه روستایی)

4 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی (مجری طرح پزشک خانواده و برنامه بیمه روستایی)

17 پایگاه سلامت شهری

24 خانه بهداشت

یک مرکز هماهنگ کننده سل

یک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

2آزمایشگاه روستایی

یک آزمایشگاه مرکزی

یک مرکز آموزش بهورزی

خدمات اولیه سلامت را به جمعیت 153436 نفر،که از این تعداد 122816 نفر ساکن مناطق شهری در غالب 33528 خانوار و 25622 نفر ساکن مناطق روستایی در غالب 7358 خانوار و 4995 نفر ساکن مناطق حاشیه شهر در غالب 994 خانوار ارائه می نماید.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷