شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۷۱

 
  
1) اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2) نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3) طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان

4) جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

5) جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

6) مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان

7) ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

8) مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت شهرستان

9) ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

10) تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها

11) آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

12) ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب

13) توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

14) کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی

15) همکاری باسایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت

16) برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح شهرستان

17) حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

18) مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
19) همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی در شهرستان

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵