عملکرد

تعداد بازدید:۸۰۷

رئوس فعالیتها و برنامه ها ی گسترش شبکه:

1 – طرح و توسعه شبکه

2 – پزشک خانواده   (دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری)

3 – نیروی انسانی

4 – امور بهورزی

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵