بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۳۵۶

 

1-فاطمه اویسی: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

 

2-ملیحه میرانی: کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

 

3- فاطمه سارانی:کارشناس سلامت باروری

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت خانواده

 

4- طیبه یزدان پناه کارشناس کودکان

 مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت خانواده

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷